• Компанийн засаглал
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа
  • Хөрөнгийн зах зээл 
  • Хамтарсан хөрөнгө оруулалт
  • Дагнасан хөрөнгө оруулалт
  • Нэгдэл болон худалдан авалт
  • Компанийн маргаан