Биднийг сонгох шалтгаан

Бидний салбартаа тэргүүлэх болсон шалтгаан нь үйлчлүүлэгчдийнхээ эрх ашгийг тэргүүнд тавьж, тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинэлэг, бодит шийдлүүдийг үнэн зөв, түргэн шуурхай, үр ашиг, хариуцлагатай хүргэх суурь зарчмын үр дүнд бий болсон билээ.