Хуулийн тодорхой асуудал шийдвэрлэгдэж дууссаны дараа ч бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ байнгын эргэх холбоотой байдаг.