• Эрчим хүч
  • Уул уурхай, металл
  • Газрын тос
  • EPC (Инженеринг, худалдан авалт, барилга угсралтыг)
  • Дэд бүтэц, зам тээвэр