Про боно шаардлага

Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа нь нийтийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн байна.

Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа нь хуультай холбоотой байх бөгөөд шаардлага хангахын тулд өмгөөлөгч, шүүгч, хуулийн сургууль ба багшийн хяналтад байна.

Гадаад улсад үзүүлэх хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа нь мөн адил хуультай холбоотой, зохих хяналтад хамрагдсан байна. Тухайн ажлын мөн чанар, нөхцөл байдлын талаар дэлгэрэнгүй тайлбар шаардлагатай.

Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа нь хариу төлбөргүй, ажилд зохих хяналт тавьсан, хуультай холбоотой байх шаардлагатай.

Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа нь хуульчийн нөхөрлөлд эрхэлдэг үндсэн ажил, үүрэгтэй аливаа хэлбэрээр харшлахгүй байна.