“Өнгөрсөн хугацаанд гадаад болон дотоодын эх үүсвэр татах санхүүжилтийн гэрээ хэлцэл дээр хууль зүйн зөвлөгөө өгөх болон дүгнэлтийн үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байсан бөгөөд хамтын ажиллагааны хугацаанд оногдсон ажлыг богино хугацаанд чанартай, өндөр ур чадвартайгаар гүйцэтгэж байсан болно”