Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэхэд нөлөөлөхүйц төрөл бүрийн асуудлуудын шийдэл бүрээс бид өргөн цар хүрээний туршлагыг хуримтлуулсаар ирсэн билээ.