Өмгөөллийн "Ди Би энд Жи Ти Эс" ХХН нь төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, шүүхийн байгууллагад үүссэн аливаа маргаантай асуудалд оновчтой шийдэл гаргаж, Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалан ажиллаж ирснийг үүгээр тодорхойлж байна.