• Худалдааны болон гэрээний маргаан
  • Хөдөлмөрийн маргаан
  • Эрчим хүчний маргаан
  • Хөрөнгө оруулалтын маргаан
  • Дахин хөрөнгөжүүлэх, татан буулгахтай холбогдсон ажиллагаа